Đoàn Dũng FOUNDER
Trần Phong CEO - Chairman
Sean Bùi Co-FOUNDER
Hoàng Nguyễn Creative Director
Thanh Nhàn Marketing Director
Camelia Art Director
Nguyễn Quý Account Manager
Ánh Nguyễn Production Manager
My Phan Admin
Hương Quỳnh Account-executive